• Thẻ tháng Zenless Zone Zero (Hội viên Inter-knot ZZZ)

  • Thẻ tháng Honkai Star Rail (Chứng nhận tiếp tế đội tàu)

  • Thẻ tháng Genshin Impact (Không Nguyệt Chúc Phúc)